Infrastruktura i Środowisko Wodociągi w Głuchołazach Unia Europejska - Fundusz Spójności

Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. To zwieńczenie wielomiesięcznych prac nad przygotowaniem największego w historii Unii Europejskiej programu. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi prawie 28 miliardów EUR, co stanowi ok. 42 proc. całości środków polityki spójności w Polsce.

Głównym celem programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Wzrost atrakcyjności Polski będzie osiągnięty dzięki inwestycjom  w sześciu obszarach – transportu, środowiska, energetyki, kultury, ochrony zdrowia i szkolnictwa.
 
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO REALIZOWANE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE OSIE PRIORYTETOWE:
 
1.   Gospodarka wodno-ściekowa
2.   Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
3.   Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
4.   Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
5.   Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
6.   Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
7.   Transport przyjazny środowisku
8.   Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
9.   Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
10. Bezpieczeństwo energetyczne
11. Kultura i dziedzictwo kulturowe
12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego
14. Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
15. Pomoc techniczna – Fundusz Spójności.
 
Łączna wielkość środków finansowych przeznaczonych przez Unię Europejską na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wynosi 27,9 mld EUR, w tym ze środków Funduszu Spójności 22,2 mld euro oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- 5,7 mld EUR.
 
Podział środków UE dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pomiędzy poszczególne sektory przedstawia się następująco:
- transport: 19,4 mld EUR,
- środowisko 4,8 mld EUR,
- energetyka 1,7 mld EUR,
- szkolnictwo wyższe – 500 mln EUR,
- kultura 490 mln EUR,
- zdrowie 350 mln EUR,
 
Więcej informacji na temat Funduszu Spójności a także Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko można znaleźć na stronie www.pois.gov.pl i www.funduszspojnosci.gov.pl

 

Dla Rozwoju Infrastruktury i Środowiska
Copyright by UNIA Sp. z o. o.