Infrastruktura i Środowisko Wodociągi w Głuchołazach Unia Europejska - Fundusz Spójności

Cele

 
Celem Projektu jest wyposażenie gminy Głuchołazy w infrastrukturę techniczną umożliwiającą:
 • odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych, 
 • spełnienie przez aglomeracje Nysa i Prudnik (w obszarze Gminy Głuchołazy) wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 
 • zapewnienie mieszkańcom gminy Głuchołazy odpowiedniej ilości i jakości wody do picia
 • podniesienie standardu życia mieszkańców gminy,
 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy,
 • wzmocnienie lokalnego potencjału tworzenia miejsc pracy,
 • rozwinięcie usług, szczególnie turystycznych i agroturystycznych.
 
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na powyższym terenie ma również istotne znaczenie ze względu na ochronę zasobów wodnych rzeki Biała Głuchołaska i Nysa Kłodzka, będących źródłami wody do picia dla mieszkańców gminy Nysa i miasta Wrocławia.
 
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Głuchołazy, doprowadzi do:
 • zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków bytowo-gospodarczych (planowane do realizacji wodociągi realizowane będą wspólnie z wykonaniem podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej),
 • poprawy jakości dostarczanej wody poprzez zastąpienie ujmowania wody ze studni nie gwarantujących spełnienia wymagań dla wody pitnej wodą z wodociągu miejskiego,
 • zwiększenia niezawodności dostarczania wody poprzez budowę zbiorników wyrównawczych oraz modernizację ujęcia z Białej Głuchołaskiej i Stacji Uzdatniania Wody, a także poprzez budowę ujęcia w Sławniowicach,
 • zwiększenia możliwości odbioru ścieków poprzez budowę nowych systemów kanalizacji sanitarnej, 
 • poprawy jakości działania kanalizacji ogólnospławnej w Głuchołazach; w wyniku przedsięwzięcia wykonana zostanie w centrum sieć kanalizacji sanitarnej, a wody deszczowe poprzez nowy układ kolektorów kanalizacji deszczowej odprowadzone zostaną do odbiornika,
 • zwiększenia niezawodności działania systemów wod-kan poprzez budowę systemu AKPiA.

Zgodnie z warunkami zawartej  umowy o dofinansowanie, nr POIS.01.01.00-00-003/08-00, zawartej w dniu 30 grudnia 2009r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a "Wodociągi" Sp. z o.o. Głuchołazy wszystkie zadania powinny być wykonane do 30.06.2013r., natomiast osiągnięcie efektu  ekologicznego powinno nastąpić do 31.12.2015r. 
  i będzie dotyczyć :

 • liczby mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach Przedsięwzięcia w ilości 8 188 osób,
 • liczby mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej wybudowanej w ramach Przedsięwzięcia w ilości 5 825 osób.

Proponowane w ramach projektu działania umożliwią wdrażanie dyrektyw: 91/271/EWG w sprawie komunalnych oczyszczalni ścieków; 75/440/WE w sprawie wód powierzchniowych ujmowanych jako woda do picia oraz 80/778/EWG w sprawie wody pitnej.


 

Dla Rozwoju Infrastruktury i Środowiska
Copyright by UNIA Sp. z o. o.