Infrastruktura i Środowisko Wodociągi w Głuchołazach Unia Europejska - Fundusz Spójności

Kalendarium

 
2007
28.05.2007r. – podpisanie umowy między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Proeko Sp. z o.o. i AL Projekt, dotyczącej przygotowania wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia pn: „ Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”;
 
2008
21.05.2008r. – złożenie Wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW; 
19.08.2008r. – pozytywna ocena merytoryczna pierwszego stopnia;
 
2009
10.03.2009r. – pozytywna warunkowa decyzja oceny merytorycznej drugiego stopnia i wydanie przez Instytucję Pośredniczącą rekomendacji o przekazaniu wniosku do Instytucji Zarządzającej;
01.04.2009r. – przekazanie przez Ministerstwo Środowiska wniosku do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w celu przekazania go do Komisji Europejskiej;
14.04.2009r. – przekazanie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uwag do wniosku z prośbą o dokonanie wskazanych korekt;
21.04.2009r. – przesłanie do NFOŚiGW w Warszawie potwierdzenia spełniającego warunek pozytywnej decyzji oceny merytorycznej II stopnia z 10.03.2009r.;
06.05.2009r. – przesłanie przez Beneficjenta poprawionego kompletnego wniosku do NFOŚiGW w Warszawie;
07.05.2009r. – Ministerstwo Środowiska przekazało wniosek do inicjatywy JASPERS;
05.06.2009r. – NFOŚiGW w Warszawie przekazał zweryfikowany wniosek do Ministerstwa Środowiska;
15.06.2009r.– Ministerstwo Środowiska przekazało wniosek wraz z listą sprawdzającą do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;
20.07.2009r. – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przesłało kolejne uwagi dotyczące wniosku do Ministerstwa Środowiska;
28.07.2009r. – Inicjatywa JASPERS przekazała Beneficjentowi notę przewodnią zawierającą ogólną ocenę (pozytywną) Projektu będącą efektem wizyty pracownika JASPERS u Beneficjenta oraz spotkania roboczego w siedzibie JASPERS w Warszawie;
30.07.2009r. – przekazanie przez Ministerstwo Środowiska uwag Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 20.07.2009r. (wraz z własnym komentarzem do wniosku) do NFOŚiGW w Warszawie;
31.07.2009r. – spotkanie w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie z udziałem przedstawicieli JASPERS, MRR, MŚ, NFOŚIGW i Beneficjenta mające na celu ustalenie zakresu zmian w dokumentacji aplikacyjnej i sposobu ich dokonania;
25.09.2009r. – dostarczenie przez Beneficjenta kompletu dokumentacji aplikacyjnej do NFOŚiGW w Warszawie;
23.10.2009r. – otrzymanie przez Beneficjenta listy sprawdzającej sporządzonej przez NFOŚiGW w Warszawie zawierającej uwagi do wniosku;
20.11.2009r. – przesłanie pierwszego wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW w Warszawie oraz kolejną wersję kompletnego wniosku uwzględniającą uwagi listy sprawdzającej;
08.12.2009r. – przesłanie do NFOŚiGW w Warszawie 3 kompletnych wersji dokumentacji aplikacyjnej w języku polskim i w języku angielskim;
30.12.2009r. – podpisanie umowy o dofinansowanie;
 
2010
31.03.2010r. – otrzymanie przez Beneficjenta informacji o przesłaniu przez inicjatywę JASPERS Completion Note dotyczącej Projektu; 
13.04.2010r. - przesłanie drugiego wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW w Warszawie;
13.04.2010r. – zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie;
14.04.2010r. – otrzymanie przez Beneficjenta z NFOŚiGW uwag do wniosku sporządzonych przez Ministerstwo Środowiska weryfikujące dokumentację przed wysłaniem wniosku do KE;
11.05.2010r. – podpisanie umowy dotyczącej pełnienie funkcji Inżyniera dla Projektu z firmą SAFEGE S.A. Oddział w Polsce;
19.05.2010r. – przesłanie do Ministerstwa Środowiska i NFOŚiGW w Warszawie poprawionych wniosków i załączników;
24.05.2010r. - Uroczyste otwarcie siedziby Jednostki Realizującej Projekt w Głuchołazach, ul. Andersa 94;
24.05.2010r. – przekazanie przez Ministerstwo Środowiska wniosku do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w celu przesłania go do Komisji Europejskiej;
23.06.2010r. – przekazanie do Komisji Europejskiej wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego;
29.06.2010r. – otrzymanie przez Beneficjenta korespondencji między Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, a Ministerstwem Środowiska informującej o przekazaniu wniosku do Komisji Europejskiej;
01.07.2010r. – otrzymanie przez Beneficjenta pisma z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z informacją o przekazaniu w dniu 23.06.2010r. wniosku do Komisji Europejskiej;
01.07.2010r. – podpisanie umowy dotyczącej działań promocyjnych i informacyjnych dla Projektu.
28.10.2010r. - wyłonienie wykonawcy Zadania nr I - System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1a, budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Wilamowice Nyskie w części dotyczącej Funduszu Spójności;
15.11.2010r. - wyłonienie wykonawcy Zadania nr V - System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1e, kanalizacja sanitarna oraz przebudowa i rozbudowa wodociągu w miejscowościach Jarnołtówek i Pokrzywna w gminie Głuchołazy
23.11.2010r. - podpisanie umowy na realizację Zadania nr VII - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego na Zadania 2b - Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na obszarze miasta Głuchołazy - kanalizacja deszczowa.
09.12.2010r. - podpisanie umowy z Wykonawcą na Zadanie nr I - System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1a, budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Markowice, Polski Świętów, Nowy Świętów w części dotyczącej Funduszu Spójności.
 
2011
27.01.2011r. - podpisanie umowy z Wykonawcą na Zadanie nr V - System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1e, kanalizacja sanitarna oraz przebudowa i rozbudowa wodociągu w miejsscowościach Jarnołtówek i Pokrzywna w gminie Głuchołazy.
21.02.2011r. - podjęcie przez Komisję Europejską pozytywnej decyzji dotyczącej dofinansowania dużego Projektu "Rozwoju i midernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy", stanowiąacej część programu operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" dla pomocy strukturalnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

22.03.2011r. - Wyłonienie wykonawcy na Zadanie Nr I - System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1a, budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Markowice, Polski Świętów, Nowy Świętów w części dotyczącej Funduszu Spójności

19.04.2011r. – Wyłonienie wykonawcy na Zadanie Nr VI - System wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach - zadanie 2a, przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie śródmieścia w Głuchołazach - ul. Ligonia, Góra Św. Anny, Apteczna i Wita Stwosza

16.05.2011r. - Podpisanie umowy na Zadanie Nr I - System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1a, budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Markowice, Polski Świętów, Nowy Świętów w części dotyczącej Funduszu Spójności

19.05.2011r. - Podpisanie umowy na Zadanie Nr VI - System wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach - zadanie 2a, przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie śródmieścia w Głuchołazach - ul. Ligonia, Góra Św. Anny, Apteczna i Wita Stwosza

27.09.2011r. - Podpisanie umowy na Zadanie Nr III - System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1c, budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Biskupów, Burgrabice, Sławniowice i Gierałcice.

19.10.2011r. - Podpisanie umowy na Zadanie Nr II i IV - System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1b i 1d - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Konradów, Charbielin i Nowy Las.

03.11.2011r. - Podpisanie umowy na Zadanie Nr X – Budowa zbiornika wody w Skowronkowie – zadanie 3c.

14.12.2011r. - Podpisanie umowy na Zadanie Nr IX - Budowa ujęcia i SUW w Sławniowicach - zadanie 3b, I etap - Budowa ujęcia wody.

2012

15.03.2012r. - Podpisanie umowy na Zadanie Nr VIII – Modernizacja ujęcia i SUW „Biała Głuchołaska” w Głuchołazach - zadanie 3a.

05.04.2012r. - Podpisanie umowy na Opracowanie dokumentacji projektowej na Zadanie nr IX – Budowa ujęcia i SUW Sławniowice – zadanie 3b.

04.07.2012r. – Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie Systemu monitoringu i sterowania urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi – zadanie 3d. 

27.09.2012r. – Podpisanie umowy na Zadanie Nr VII - System wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach - Kanalizacja deszczowa - zadanie 2b, I etap - Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej i sanitarnej oraz budowa zespołu urządzeń do podczyszczania ścieków opadowych.

 2013

02.08.2013r. - Podpisanie umowy na Zadanie Nr XI - System monitoringu i sterowania urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi - zadanie 3d

29.08.2013r. - Podpisanie umowy na Zadanie Nr IX - Budowa ujęcia i SUW Sławniowice - zadanie 3b – Etap II

 

Dla Rozwoju Infrastruktury i Środowiska
Copyright by UNIA Sp. z o. o.