Infrastruktura i Środowisko Wodociągi w Głuchołazach Unia Europejska - Fundusz Spójności

Zakres rzeczowy Projektu

 

Realizacja Projektu obejmuje: 

  • budowę sieci wodociągowej  o łącznej długości ok. 73 km (w tym ok. 25 km modernizacji),
  • budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 98 km,
  • przebudowę kanalizacji ogólnospławnej i odprowadzenia wód opadowych,
  • modernizację stacji uzdatniania wody i ujęcia wody,
  • budowę ujęcia wody ze stacją wodociągową,
  • budowę zbiornika wody,
  • budowę systemu sterowania i monitoringu urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi.

Budowa sieci wodociągowej obejmować będzie budowę sieci głównej oraz dosięgników (odcinków od sieci głównych do granic posesji).

Dodatkowo system wodociągowy zostanie wzbogacony o zbiorniki wyrównawcze, pompownie i hydrofornie stabilizujące ciśnienie wody w sieci, umożliwiając jednocześnie zaopatrzenie w wodę ludności z wyższych stref ciśnienia. 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmować będzie kanalizację grawitacyjną oraz tłoczną (w tym 6 km podłączeń do posesji - tzw. dosięgników) oraz 20 przepompowni.
Ponadto przeprowadzona zostanie przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w centrum Głuchołaz.

 

 

Osiągnięcie powyższych celów zaplanowano poprzez realizację następujących zadań:

 

Zadanie 1a  – System wodociągowo - kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy, w miejscowościach: Markowice, Polski Świętów, Nowy Świętów, Wilamowice Nyskie. Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Markowice, Polski Świętów, Nowy Świętów i Wilamowice Nyskie (część).

 

Zadanie 1b – System wodociągowo - kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy w miejscowości Konradów. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konradów.

 

Zadanie 1c – System wodociągowo - kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy  w miejscowościach Biskupów, Burgrabice, Sławniowice, Gierałcice. Zadanie obejmuje budowę nowych sieci wodociągowych w miejscowościach: Sławniowice, Burgrabice, Biskupów oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gierałcice, Sławniowice, Burgrabice i Biskupów.

 

Zadanie 1d  – System wodociągowo - kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy w miejscowościach: Charbielin, Nowy Las. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Charbielin, Nowy Las (część).

 

Zadanie 1e – System wodociągowo - kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy w miejscowościach: Jarnołtówek i Pokrzywna. Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w  miejscowościach: Jarnołtówek i Pokrzywna.

 

Zadanie 2a – System wodociągowo - kanalizacyjny na obszarze miasta Głuchołazy. Zadanie obejmuje modernizację sieci wodociągowej i budowę kanalizacji sanitarnej (ulice: Opolska, Ligonia, Góra Św. Anny, Apteczna, Wita Stwosza).

 

Zadanie 2b – System wodociągowo - kanalizacyjny  na obszarze miasta Głuchołazy. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę kanału Młynówka.

 

Zadanie 3a – Modernizacja ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody w Głuchołazach. Modernizacja obiektów będzie polegała przede wszystkim na wymianie wyeksploatowanego i energochłonnego wyposażenia.

Zadanie 3b – Budowa ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody  Sławniowice. W związku z planowaną inwestycją wykonane zostanie ujęcie wody oparte na studniach głębinowych.


Zadanie 3c – Budowa zbiornika wody w Skowronkowie. W celu zapewnienia ciągłości dostaw wody planuje się realizację zbiornika wodociągowego w Skowronkowie – na trasie tranzytu wody do Jarnołtówka. 

Zadanie 3d – System monitoringu i sterowania urządzeniami wodno – kanalizacyjnymi. W ramach zadania planowana jest budowa systemu sterowania i monitoringu. Systemem objęte zostaną wszystkie obiekty istniejące i projektowane o istotnym znaczeniu dla systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. 

Dla Rozwoju Infrastruktury i Środowiska
Copyright by UNIA Sp. z o. o.