Infrastruktura i Środowisko Wodociągi w Głuchołazach Unia Europejska - Fundusz Spójności

Zarządzanie Projektem

Zgodnie z unijnymi wymaganiami, realizacja każdego projektu wymaga powołania specjalnej struktury, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie, organizację i monitorowanie realizacji Projektu na płaszczyźnie technicznej, finansowej i prawno-organizacyjnej. W przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Spójności za prawidłową realizację Projektu, a w szczególności za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne oraz monitorowanie jego realizacji odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO). MAO zarządza projektem za pomocą komórki organizacyjnej, powołanej u Beneficjenta - Jednostki Realizującej Projekt.

 

Jednostka Realizująca Projekt została powołana uchwałą Zarządu „Wodociągi” Sp. z o.o. z dniem 12 lutego 2007 r. JRP dysponuje zespołem technicznym, finansowym i administracyjnym, w skład którego wchodzą inżynierowie, ekonomiści i prawnicy czuwający nad prawidłowością realizacji, rozliczania oraz procedur zamawiania i kontraktowania robót, a także za działania promocyjne.

Na czele Jednostki Realizującej Projekt stoi Kierownik, odpowiadający za koordynację jej działań oraz współpracę z Inżynierem Projektu. Jednostka Realizująca Projekt jest również odpowiedzialna za kontakty z mieszkańcami i bieżące informowanie społeczności kanalizowanych miejscowości o postępie prowadzonych prac. Narzędziem pomocniczym w tej komunikacji jest utworzona strona internetowa www.wodgluch-projekt.pl, na bieżąco aktualizowana o istotne dla mieszkańców informacje i komunikaty. 

Proces zarządzania Projektem będzie prowadzony przez Jednostkę Realizująca Projekt przy ścisłej współpracy z Inżynierem Projektu, firmą SAFEGE S.A. Oddział w Polsce, która zgodnie z zawartą w dniu 11.05.2010r. umową będzie nadzorować i zarządzać realizacją robót budowlano-montażowych oraz wspierać pracowników JRP poprzez  udzielanie pomocy technicznej.


 

Dla Rozwoju Infrastruktury i Środowiska
Copyright by UNIA Sp. z o. o.